Lễ Công Nhận VĐTLVXQHP Là Thành Viên Chính Thức Thuộc HVT H.Nội | Vinh Xuân Hải Phòng